điều kiện

Việc sử dụng trang web của City of Eloy và các dịch vụ của nó phải tuân theo Thỏa thuận Điều khoản Sử dụng sau đây (“TOU”). Thành phố Eloy có quyền cập nhật TOU bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận Thành phố Eloy và đồng ý với những giới hạn này như được quy định.

MÔ TẢ DỊCH VỤ Thành phố Eloy cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nhiều nguồn tài nguyên khác nhau (“Dịch vụ”) bao gồm thông tin chung, tin nhắn và / hoặc phương tiện liên lạc, tải xuống và lịch, v.v. và có thể bao gồm phần Chỉ dành cho thành viên có thể được truy cập chỉ bởi các nhân viên và thành viên của Thành phố Eloy. Các Dịch vụ, bao gồm mọi bản cập nhật, cải tiến, tính năng mới và / hoặc việc bổ sung bất kỳ thuộc tính web mới nào, đều phải tuân theo Thỏa thuận Điều khoản Sử dụng.
SỬ DỤNG NỘI DUNG Việc sử dụng nội dung của City of Eloy (tài liệu, sách trắng, đồ họa, biểu trưng, ​​phần mềm, diễn đàn, cuộc thăm dò ý kiến, v.v.) chỉ dành cho mục đích thông tin và phi thương mại hoặc cá nhân. Bạn không được sửa đổi bất kỳ nội dung nào, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, biểu diễn, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng, đăng trên bất kỳ mạng nào, phát trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ Dịch vụ trừ khi được Thành phố Eloy cho phép rõ ràng. Các yếu tố của các trang web của City of Eloy được bảo vệ bởi thương mại, nhãn hiệu, cạnh tranh không lành mạnh và các luật khác và không được sao chép hoặc bắt chước toàn bộ hoặc một phần. Nội dung không thuộc về Thành phố Eloy được Thành phố Eloy cấp phép hoặc xuất bản theo cách khác với sự cho phép của chủ sở hữu tài liệu. Tất cả các quyền trong các tài liệu đó được bảo lưu cho các chủ sở hữu tương ứng.
GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ Thành phố Eloy không đảm bảo hoặc tuyên bố dưới bất kỳ hình thức nào rằng các dịch vụ được cung cấp bởi trang web này hoặc bất kỳ trang web được liên kết nào sẽ không bị gián đoạn, không có lỗi hoặc rằng trang web hoặc máy chủ lưu trữ trang web không bị nhiễm vi-rút hoặc các dạng mã máy tính độc hại khác. Tất cả thông tin như vậy được cung cấp “nguyên trạng” và với sự từ chối trách nhiệm cụ thể về bất kỳ bảo đảm nào về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, chức danh hoặc không vi phạm. Trong mọi trường hợp, Thành phố Eloy, các đại lý của thành phố hoặc bất kỳ ai khác có liên quan đến việc tạo, sản xuất hoặc phân phối các trang này sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào do việc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ trang web liên kết nào.
Đối với hàng hóa hoặc dịch vụ được mua trực tiếp từ City of Eloy thông qua trang web, trách nhiệm của City of Eloy, trong mọi trường hợp, được giới hạn rõ ràng trong việc thay thế hàng hóa bị lỗi, hoặc hoàn trả hoặc ghi có cho bạn một số tiền bằng giá mua của hàng hóa, nếu Thành phố Eloy chọn như vậy.
LIÊN KẾT BÊN NGOÀI Các liên kết đến các trang web khác không ngụ ý xác nhận các tài liệu được phổ biến tại các trang web đó, cũng như sự tồn tại của một liên kết đến một trang web khác ngụ ý rằng tổ chức hoặc người xuất bản tại trang web đó xác nhận bất kỳ tài liệu nào tại trang web này. Các liên kết đến các trang web khác được cung cấp bởi Thành phố Eloy để tạo sự thuận tiện cho người dùng. Thành phố Eloy không chịu trách nhiệm về các tài liệu có trong bất kỳ trang web nào được liên kết với trang này.
SỬ DỤNG KHÔNG HOÀN TOÀN HOẶC BỊ CẤM Với điều kiện sử dụng Dịch vụ của bạn, bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm theo các điều khoản, điều kiện và thông báo này. Bạn không được sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc làm suy yếu bất kỳ trang web nào của The City of Eloy, hoặc can thiệp vào việc sử dụng và hưởng các Dịch vụ của bất kỳ bên nào khác. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ Dịch vụ, hệ thống máy tính hoặc mạng nào được kết nối với bất kỳ máy chủ nào của City of Eloy hoặc bất kỳ Dịch vụ nào, thông qua hack, khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác. Bạn không được lấy hoặc cố lấy bất kỳ thành phần hoặc thông tin nào không được cung cấp có chủ đích bởi các Dịch vụ.
SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG
Các Dịch vụ Thông tin có thể chứa các diễn đàn, lịch và / hoặc các phương tiện thông tin hoặc liên lạc khác được thiết kế để liên lạc với bạn. Bạn đồng ý chỉ sử dụng các dịch vụ thông tin liên lạc để xem và đăng các thông điệp và tài liệu phù hợp và, khi có thể, liên quan đến dịch vụ thông tin liên lạc cụ thể. Ví dụ, và không phải là một giới hạn, bạn đồng ý rằng bạn sẽ KHÔNG:
1. Sử dụng Dịch vụ Thông tin liên quan đến các cuộc khảo sát, cuộc thi, kế hoạch kim tự tháp, thư dây chuyền, email rác, gửi thư rác hoặc bất kỳ tin nhắn trùng lặp hoặc không được yêu cầu nào (thương mại hoặc bằng cách khác).
2. Quảng cáo hoặc chào bán hoặc mua bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào.
3. Xuất bản, đăng, phân phối hoặc phổ biến bất kỳ chủ đề, tên, tài liệu hoặc thông tin không phù hợp, tục tĩu, nói xấu, tục tĩu, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp.

4. Sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào, bao gồm cả hình ảnh hoặc hình ảnh, được cung cấp thông qua Dịch vụ theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu nào khác của bất kỳ bên nào.
5. Cung cấp liên kết đến các tệp chứa vi-rút, ngựa Trojan, sâu, bom hẹn giờ, rô bốt hủy bỏ, tệp bị hỏng hoặc bất kỳ phần mềm hoặc chương trình tương tự nào khác có thể làm hỏng hoạt động của máy tính của người khác hoặc tài sản của người khác.
6. Tải xuống bất kỳ tệp nào được đăng bởi một người dùng Dịch vụ khác mà bạn biết, hoặc hợp lý nên biết, không thể được sao chép, hiển thị, biểu diễn và / hoặc phân phối hợp pháp theo cách đó.
7. Làm sai lệch hoặc xóa bất kỳ thông tin quản lý bản quyền nào, chẳng hạn như ghi nhận tác giả, thông báo hợp pháp hoặc thích hợp khác hoặc chỉ định hoặc nhãn độc quyền về nguồn gốc hoặc nguồn của phần mềm hoặc tài liệu khác có trong tệp được tải lên.
8. Hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và hưởng các Dịch vụ Thông tin. Vi phạm bất kỳ quy tắc ứng xử nào hoặc các nguyên tắc khác có thể áp dụng cho bất kỳ Dịch vụ cụ thể nào.
9. Thu hoạch hoặc thu thập thông tin về những người khác, bao gồm cả địa chỉ e-mail.
10. Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.
11. Tạo danh tính giả nhằm mục đích đánh lừa người khác.
12. Sử dụng, tải xuống hoặc sao chép, hoặc cung cấp (có tính phí hoặc không) cho một cá nhân hoặc tổ chức bất kỳ thư mục nào của người dùng Dịch vụ Thông tin hoặc người dùng khác hoặc thông tin sử dụng hoặc bất kỳ phần nào trong đó.
City of Eloy có quyền xem xét các thành phần được đưa lên các Dịch vụ Thông tin và có quyền loại bỏ bất cứ thành phần nào tuỳ ý. City of Eloy có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo, vì bất kỳ lý do gì.
Luôn thận trọng khi cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào trong bất kỳ Dịch vụ nào. City of Eloy không kiểm soát hoặc xác nhận nội dung, thông điệp hoặc thông tin được tìm thấy trong bất kỳ Dịch vụ Thông tin nào và do đó, City of Eloy từ chối cụ thể bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến các Dịch vụ Thông tin và bất kỳ hành động nào phát sinh từ việc bạn tham gia vào bất kỳ Dịch vụ Thông tin nào.
Chính sách bảo mật

Cam kết của chúng tôi về quyền riêng tư
Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn tốt hơn, chúng tôi cung cấp thông báo này giải thích các thực tiễn thông tin trực tuyến của chúng tôi và các lựa chọn bạn có thể thực hiện về cách thông tin của bạn được thu thập và sử dụng. Để dễ dàng tìm thấy thông báo này, chúng tôi cung cấp thông báo này trên trang chủ của mình và tại mọi thời điểm mà thông tin nhận dạng cá nhân có thể được yêu cầu.
Thông tin Chúng tôi Thu thập:
Thông báo này áp dụng cho tất cả thông tin được thu thập hoặc gửi trên trang web của City of Eloy. Trên một số trang, bạn có thể đưa ra yêu cầu, đăng ký thành viên và đăng ký nhận tài liệu. Trong trường hợp này, các loại thông tin cá nhân được thu thập là:
Tên
Địa chỉ
Số điện thoại
(Vân vân.)
Cách chúng tôi sử dụng thông tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp về bản thân hoặc người khác khi yêu cầu thông tin hoặc đặt yêu cầu cung cấp thông tin hoặc hỗ trợ, chỉ để hoàn thành đơn đặt hàng hoặc yêu cầu đó. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này với các bên ngoài ngoại trừ trong phạm vi cần thiết để hoàn thành đơn đặt hàng đó.
Chúng tôi sử dụng địa chỉ email trả lại để trả lời email chúng tôi nhận được. Những địa chỉ như vậy không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác và không được chia sẻ với các bên ngoài.
Bạn có thể yêu cầu thông tin hoặc cập nhật từ trang web của chúng tôi. Thông tin bạn gửi trên trang web của chúng tôi sẽ không được sử dụng cho mục đích này trừ khi bạn điền vào mẫu đăng ký.
Chúng tôi sử dụng thông tin tổng hợp và không xác định để thiết kế trang web của mình tốt hơn và để chia sẻ với các nhà quảng cáo. Ví dụ: chúng tôi có thể cho nhà quảng cáo biết rằng X số lượng cá nhân đã truy cập vào một khu vực nhất định trên trang web của chúng tôi hoặc Y số nam giới và Z số nữ giới điền vào biểu mẫu đăng ký của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ điều gì có thể được sử dụng để xác định những cá nhân đó.
Cuối cùng, chúng tôi không bao giờ sử dụng hoặc chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân được cung cấp cho chúng tôi trực tuyến theo những cách không liên quan đến những thông tin được mô tả ở trên mà không cung cấp cho bạn cơ hội từ chối hoặc cấm sử dụng không liên quan như vậy.
Cam kết của chúng tôi về bảo mật dữ liệu
Để ngăn chặn truy cập trái phép, duy trì tính chính xác của dữ liệu và đảm bảo việc sử dụng thông tin một cách chính xác, chúng tôi đã đưa ra các quy trình quản lý, điện tử và vật lý thích hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập trực tuyến.
Cam kết của chúng tôi đối với quyền riêng tư của trẻ em:
Bảo vệ quyền riêng tư của trẻ nhỏ là đặc biệt quan trọng. Vì lý do đó, chúng tôi không bao giờ thu thập hoặc duy trì thông tin trên trang web của mình từ những người mà chúng tôi thực sự biết là dưới 13 tuổi và không có phần nào trên trang web của chúng tôi được cấu trúc để thu hút bất kỳ ai dưới 13 tuổi.
Cách bạn có thể truy cập hoặc sửa thông tin của mình
Để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp quyền truy cập hoặc sửa chữa.
Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào
Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc khác về các chính sách bảo mật này, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số [520-466-9201] hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [jblanton@ci.eloy.az.us]. Để biết thông tin cập nhật hoặc thông tin trang web, vui lòng gửi email đến [Upd@eloyaz.org].