sắc lệnh

MÃ THÀNH PHỐ ELOY
Các Sắc Lệnh Thành Phố được ghi lại và nộp tại văn phòng Thư Ký Thành Phố. Nếu bạn muốn lấy một bản in của Sắc lệnh hoặc Nghị quyết, vui lòng điền vào Mẫu Yêu cầu Hồ sơ Công cộng – BẤM VÀO ĐÂY. Vui lòng gửi lại Mẫu Yêu cầu Hồ sơ Công cộng đã điền đầy đủ thông tin cho Phòng Văn thư Thành phố.

Sẽ có một khoản phí 0,15% cho mỗi trang khi lấy bản sao của các tài liệu. Vui lòng tham khảo ý kiến của văn phòng thành phố thích hợp để biết chắc chắn liệu bất kỳ điều khoản cụ thể nào của quy tắc đã được sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ hay chưa.
Nếu trình duyệt của bạn không hỗ trợ khung nội tuyến hoặc hiện được định cấu hình không hiển thị khung nội tuyến.
Vui lòng truy cập: http://66.113.195.234/AZ/Eloy/index.htm